MIROSLAV DUDÍK  / nar.1950  na Myjave/ 

- vo folklórnom svete uznávaný huslista, spevák, upravovateľ  ľudových piesní a organizátor hudobného  folklórneho života  na Slovensku.

Pochádza z hudobníckej rodiny. Jeho dedo – legendárny  myjavský primáš Samko Dudík  už na prelome 19. a 20. storočia šíril do sveta dobré meno slovenského ľudového interpretačného umenia. 

M. Dudík vyštudoval Konzervatórium v Bratislave /1972/ u prof. Aladára Móžiho a Vysokú školu múzických umení  v Bratislave 

/1983/ v husľovej triede prof. Anny Höllblingovej. Niekoľko rokov primášoval  ľudové hudby v bratislavských folklórnych 

súboroch Gymnik a Lúčnica,štyri roky zbieral skúsenosti ako člen Orchestra opery SND /1972-1976/ a  44

rokov dával svoje schopnostido služieb Orchestra ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave 

/1976/. Najskôr ako jeho koncertný majster a zakladajúci člen a od r. 1989 vo funkcii umeleckého vedúceho. S 

týmto telesom získal viacero prvenstiev a ocenení na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok „Prix de 

Musigue  Folklorigue de Radio Bratislava“, „Zlatý erb“ vydavateľstsva Opus za CD „Primášova pieseň“, „Cenu 

Slovenského hudobného fondu“ za interpretáciu skladby „Za horami“ na medzinárodnej súťaži 

magnetofónových rozhlasových nahrávok „Cena Sveta Stračinu“, sólisticky s OĽuN SRo nahral a viedol 1 070 

štúdiových rozhlasových nahrávok,  703 nahrávok verejných koncertov, ktoré Slovenský rozhlas zaradil do 

svojho vysielania. So svojou Ľudovou hudbou Miroslava Dudíka absolvoval množstvo LP,CD, televíznych relácií a doteraz okolo 1 900 verejných koncertov.      

Je držiteľom Ceny Pavla Tonkoviča za rok 1999,  Ceny SOZA za najúspešnejšiu skladbu  v oblasti folklórnej hudby  za r. 2003– „Muzikanti, kemu hráte“ a mnohých ďalších odborných, rezortných a hudobných ocenení.

V roku 2014 mu bolo v talianskom San Giovanni Rotondo udelené ocenenie spoločnosti Union of Folklore Associations /IGF/ 

"OSCAR MONDIALE DEL FOLKLORE 2014" ako prvému  Slovákovi.

V roku 2014 mu bola tiež udelená "ZLATÁ CENA MATICE SLOVENSKEJ" za trvalý rozvoj kultúrneho dedičstva a tiež plaketa 

spoločnosti "Humanita pre život" pri príležitosti významného životného jubilea s poďakovaním za podporu humanitných aktivít.

Je dvojnásobným držiteľom "CENY PRIMÁTORA MESTA MYJAVA ZA ROKY 2016 a 2018."

V roku 2022 mu bola udelená "VÝROČNÁ CENA SAMUELA ZOCHA"za zásluhy a rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja. 

Miroslav Dudík v dobrom slova zmysle ovplyvnil a umelecky usmernil množstvo výborných hudobníkov, ktorí  

pôsobia v najvýznamnejších slovenských hudobných telesách a do hudobného života postupne 

uvádzal speváčky a spevákov, ktorí sa natrvalo zapísali do sŕdc milovníkov ľudových piesní.

Je častým hosťom domácich a zahraničných folklórnych festivalov a spolupracuje s  hudobnými telesami v zahraničí – 

s Orchestrami ľudových nástrojov v Kyjeve, Novom Sade, v Brne/BROLN, Ondráš/, s ľudovými hudbami -  Martina Hrbáča, Jury 

Petru, Olšava, Břeclavan, Strážničan, OLINA Hodonín, Musica folklorica...a tiež s mnohými slovenskými telesami.

V súčasnosti M. Dudík sólisticky účinkuje s klavíristom a hudobným skladateľom Igorom Bázlikom,klavíristkou 

Martinou Ovečkovou, akordeonistom Rajmundom Kákonim.

 

JÁN KRUŽLIAK /nar.1954 v Banskej Bystrici/

- huslista, výrobca  a hráč na slovenské   ľudové aerofonické nástroje/fujary, píšťaly/, upravovateľ slov. ľud. piesní.
Vyrastal v podpolianskej obci Vígľaš, kde jeho starý otec bol známym výrobcom a hráčom na fujaru, píšťalky, podobne ako jeho 
otec.Ján Kružliak prešiel viacerými folklórnymi súbormi – Zornička, Marína vo Zvolene, Gymnik v Bratislave, kde uplatňoval 
a rozvíjal svoju zručnosť v hre na uvedené hudobné nástroje. Po absolvovaní Konzervatória v Bratislave odbor husle a FFUK 
v Bratislave odboru  hudobná veda u Jozefa Kresánka  sa stal členom Orchestra ľudových nástrojov v Bratislave, pre ktorý urobil 
množstvo úprav slov. ľud. piesní a sólisticky sa uplatnil v hre na ľudové nástroje. Ako sa povie - „zdedil žezlo“ po skvelom  
Jozefovi Peškovi a plne ho nahradil. Venoval sa i teoretickým publikáciám. Pre Osvetový ústav napísal metodickú príručku 
„Hráme na slovenské ľudové píšťaly.“ V súčasnosti okrem aktívneho hrania vyučuje na ZUŠ Karloveská 3 v Bratislave. Jej 
súčasťou je i detský folklórny súbor Čečinka,  ktorý Ján Kružliak umelecky a odborne vedie.

 

JÁN GRÉNER /nar.1953 v Podbrezovej/ 

- violista, pedagóg, upravovateľ slov. ľud. piesní.

Talentovaný a všestranný hudobník, ktorý už počas navštevovania ĽŠU v Brezne zvíťazil na viacerých súťažiach v hre na husle /Brezno, Banská  Bystrica, Žilina/.

Absolvoval Konzervatórium v Bratislave v husľovej triede prof. Aladára Móžiho a VŠMU  v Bratislave u prof. Jána Skladaného. Je zakladajúcim členom komorného súboru Slovenskej filharmónie Musica aeterna /1973/,tiež členom Haydn Sinfonietta Wien.

Počas 35 ročného účinkovania v Musice aeterne okrem vyše tisícky koncertov a nahrávok pre rozhlas, televíziu a na LP či CD /46/ doma i v zahraničí absolvoval majstrovské kurzy /CMBV, London Barock/ a ako sólový, komorný, či orchestrálny hráč spolupracoval s mnohými špičkovými predstaviteľmi hnutia „starej hudby“ – Standage, Holloway, Mackintosh, Tan, Goodwin, Hoeprich, Brautigam  atď. Získal ocenenia – trikrát Diapason d or, Classical Awards, označenie MAe ako najlepší súbor svojho druhu vo výchdnej Európe.

Od r. 2003 pôsobí Ján Gréner ako pedagóg na AU v Banskej Bystrici a na Konzervatóriu v B. Bystrici /komorná hra, Interpretačný seminár, analýza skladieb, predbaroková a baroková teória a prax/.

Zároveň je členom rôznych zoskupení, hrajúcich na autentických nástrojoch doma i v zahraničí.

 

RUDOLF CIKATRICIS /nar.1960 v Topoľčanoch/ 

- klarinetista, píšťalkár, fujarista.

Detstvo prežil vo Velušovciach. Najskôr inklinoval k populárnej hudbe, ale otec ho čoskoro priviedol k ľudovej piesni a k ľudovým hudobným nástrojom. Počas navštevovania ĽŠU  sa dostavili prvé úspechy v hre na klarinet v podobe ocenení na rôznych súťažiach. Absolvoval Konzervatórium v Bratislave v klarinetovej triede prof. Františka Grigláka  /1981/ a počas štúdia účinkoval vo folklórnych súboroch Ekonóm, Slovnaft a Lúčnica, s ktorými sa zúčastňoval vystúpení na domácich a zahraničných folklórnych festivaloch. Vypracoval sa tu na zdatného fujaristu a píšťalkára,  čo v plnej miere zúžitkoval vo svojom neskoršom účinkovaní vo VUS Bratislava /1981-1983/, SĽUK /1983-1991/, ale hlavne v OĽuN SRo v Bratislave /1991-2004/, kde za 13 rokov interného pôsobenia popri množstve klarinetových sól, nahral na trvalky tiež početné píšťalkové sóla. S týmto telesom externe spolupracuje dodnes.  

 

KATARÍNA TÖRÖKOVÁ /nar.1978 v Nitre/ - speváčka.

Vyrastala v Bábe a po prvých rodinných dotykoch s ľudovou piesňou prišli na rad známe nitrianske folklórne súbory Borina , Nitran a Zobor. Neskôr sa stala členkou a sólistkou ženskej speváckej skupiny Povoja, ktorá pôsobí pri Slovenskom rozhlase v Bratislave. Tu sa cibrilo jej cítenie, tu naberala vedomosti potrebné k ďalšiemu účinkovaniu s profesionálnym Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, s ktorým nahrala množstvo piesní a s úspechom spievala na mnohých koncertoch doma a v zahraničí. Z regiónov sú jej naturelu najbližšie -  Ponitrie a vzhľadom na jej čistý, jasný a prenikavý hlas východoslovenské regióny Šariš  a Zemplín.

 

PETRA ZAUJECOVÁ  /nar. 1986 v  Nitre/ - speváčka.

  Pochádza z Nitrianských Hrnčiaroviec. Folklóru sa venuje od svojich šiestich rokov, kedy začala chodiť do 

detského folklórneho súboru Borinka v Nitre. Uplatnila sa tu najskôr ako nadaná speváčka, tanečníčka a 

neskôr, keď začala chodiť do ĽŠU v Nitre, aj ako huslistka. Každoročne sa zúčastňovala speváckych súťaží 

Slávik Slovenska, Znej pieseň od Zobora, Putujeme za ľudovou piesňou, kde v okresných a krajských kolách 

opakovane získavala prvé miesta.Počas štúdia na strednej škole pôsobila ako speváčka a huslistka 

v stredoškolskom folklórnom súbore Nitran a od r. 2010 je aktívnou členkou vysokoškolského FS Zobor, 

kde od r. 2010  nielen sólovo spieva, ale je aj vedúcou dievčenskej speváckej skupiny a od septembra 2012 je 

aj manažérkou súboru. 

S Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave absolvovala viacero sólových nahrávok 

piesní hlavne z oblastí Ponitria.Pravideľne s OĽuNom koncertuje na verejných nahrávkach a koncertoch. 

  Vyštudovala Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre - Fakultu európskych štúdií a regionálneho 

rozvoja. V súčasnosti je tu doktorantkou na Katedre európskych politík.